0
0

پاسخ : دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 125845.93 مورخ 11/5/1393؛ دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري؛ دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري؛ بخشنامه شماره نب/2156 مورخ 20/6/1370 و بخشنامه شماره 55556 مورخ 16/9/1387

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا