0
0

پاسخ:

1- اگر به قصد تاخير انداختن ورشکستگي خود، خريدي بالاتر از مظنه روز کرده باشد

2- اگر محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه تاجر در ايام عادي، نسبت به درآمد او فوق العاده بوده است

3- اگر يکي از طلبکاران را پس از تاريخ توقف، بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد

4- اگر دفاتر خود را مفقود نموده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از بين برده باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا