0
0

پاسخ: در سال 1384 حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانک‌هاي دولتي براي کليه بخشهاي اقتصادي در سطح 16 درصد يکسان و تاريخ اجراي آن از 16/3/1384 تعيين گرديده است (بخشنامه شماره مب/395 مورخ 28/2/1384) که جزييات اعمال اين نرخ به طور مشروح در بخشنامه شماره مب/694 مورخ 13/4/1384 آورده شده است. به موجب بخشنامه شماره الف/472 مورخ 19/2/1384 سقف قرض‌الحسنه ازدواج از مبلغ 6 ميليون ريال به مبلغ 10 ميليون ريال (براي هريک از زوجين مبلغ 5 ميليون ريال) افزايش يافت. لازم به ذکر است که کليه وامهاي قرض‌الحسنه بدون سود مي‌باشند و نرخ کارمزد دريافتي بانک‌ها کماکان معادل 4 درصد مي‌باشد (بخشنامه شماره نب/7244 مورخ 24/9/1375). ضمناً براي آگاهي از سقف وام قرض‌الحسنه به اشخاص و فعاليتهاي مختلف لازم است با اداره اعتبارات اين بانک هماهنگي شود. بر طبق بخشنامه مب/ 1211 مورخ 29/8/1381 نرخ سود تسهيلات جعاله تعمير مسکن معادل حداقل نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات (16 درصد) مي‌باشد و اين تسهيلات حداکثر تا معادل 20 درصد سقف کلي تسهيلات مسکن (بخشنامه شماره نب/1937 مورخ 19/4/1374) و حداکثر به مبلغ 14 ميليون ريال پرداخت مي‌گردد (بخشنامه شماره مب/380 مورخ 6/3/1382). تعيين حداکثر مبلغ تسهيلات بانکي اعطايي براي خريد خودرو سواري و ساير کالاهاي مصرفي با دوام با شرط ساخت داخل و نو و دست اول بودن آنها به موجب بخشنامه شماره مب/ 1544 مورخ 21/10/1381 از اختيارات بانک بوده و در عين حال سقف فردي بابت خريد اتومبيل سواري صرفاً براي بانک‌هاي دولتي مبلغ حداکثر 50 ميليون ريال مي‌باشد. نرخ سود تسهيلات براي خريد اين‌گونه کالاها معادل حداقل نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا