0
0

پاسخ : ضوابط و شرايط امهال مطالبات بانکها در مقرراتي تحت عنوان آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) احصاء که طي بخشنامه شماره 1848/9447/94 مورخ 7/7/1394 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است. در مفاد ماده 13 آيين نامه: موسسه اعتباري موظف است بدهي هاي غيرجاري واحدهاي توليدي داراي مصوبه از کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد موضوع مصوبه شماره 1811/ت50720هـ مورخ 16/2/1394 هيأت وزيران که تاکنون تسهلات خود را استمهال ننموده اند براي يکبار و به مدت سه سال با رعايت ضوابط ابلاغي بانک مرکزي امهال نمايد. همچنين در صورت انعقاد قرارداد جديد نرخ سود امهال حسب نوع عقد مورد استفاده در امهال بر اساس نرخهاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد امهال تعيين مي گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا