0
0

پاسخ : باتوجه به اينکه براساس ماده 6 آئين‌نامه مذکور اينگونه حسابها مشمول دريافت سود بانکي مي‌گردند و بموجب ماده 8 همين آئين‌نامه موجودي حسابهاي پس‌انداز يادشده اعم از اصل و سود جز در موارد خاص قابل برداشت نمي‌باشد، لذا از ديدگاه سيستم بانکي حسابهاي فوق‌الذکر در رديف سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و جزء منابع بانک محسوب مي‌گردد که نظير ساير سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت در عمليات جاري بانک بکار گرفته شده و سود حاصله به سپرده‌گذاران ذيربط پرداخت مي‌گردد. لازم به ذکر است که درحال حاضر براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار نرخ سود پرداختي به سپرده‌هاي مذکور معادل بالاترين نرخ سود پرداختي به سپرده‌گذاران معمول بانکها مي‌باشد. همچنين در همين راستا و بموجب مفاد ماده 11 آئين‌نامه اجرايي قانون تشکيل حساب پس‌انداز کارکنان دولت بانکها مخير مي‌باشند که به صاحبان حسابهاي فوق نظير ساير مشتريان بانک و در چارچوب آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي موجود تسهيلات اعطاء نمايند. اضافه مي‌نمايد اعطاي تسهيلات به کارکنان دولت از محل سپرده‌هاي آنان درصورتي امکان‌پذير مي‌باشد که امکان برداشت از حساب آنها توسط مرجع ثالثي وجود داشته باشد که در اين حالت روش کار مشابه تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده بوده و بانک در عوض پرداخت سود کارمزد حاصل از ارائه خدمات بانکي را دريافت مي‌نمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا