0
0

پاسخ : هرچند دو عقد مشارکت مدني و مضاربه از جمله عقود مشارکتي است که بانک به عنوان شريک با طرف مقابل قرارداد وارد معامله مي‌شود، اما در عين حال در راستاي حفظ منافع سپرده‌گذاران و حصول اطمينان از حسن اجراي قراردادهاي مربوطه پيش‌بيني‌هايي به شرح ذيل در دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوطه به عمل آمده است:

ماده 14 دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني ـ بانکها مي‌توانند جهت حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد مشارکت مدني خود از طرف مقابل در قرارداد تامين کافي اخذ نمايند.

ماده 15 دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني ـ بانکها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم به تشخيص بانک اموال مشارکت مدني در طول مدت مشارکت بيمه شود.

ماده 11 دستورالعمل اجرايي مضاربه ـ بانکها مي‌توانند براي حصول اطمينان از انجام عمل مضاربه و حسن اجراي قرارداد، از عامل طبق قرارداد مربوطه، تامين کافي اخذ نمايند.

ماده 12 دستورالعمل اجرايي مضاربه ـ بانکها موظفند براي جبران خسارت وارده بر اصل سرمايه ضمن عقد صلح موضوع ماده 8 اين دستورالعمل از عامل تعهد کافي اخذ نمايند.

ماده 15 دستورالعمل اجرايي مضاربه ـ بانکها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع معاملات مضاربه و يا وثايق آن در طول مدت اجراي قرارداد مضاربه حداقل به ميزان مانده سرمايه بانک به نفع بانک بيمه شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا