0
0

پاسخ : با توجه به دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات، اسناد و مدارک لازم جهت تسويه تسهيلات اعتباري صادراتي به نرخ بخش صادرات شامل اظهارنامه خروجي کالا و يا گواهي انجام خدمات (کل مبلغ قرارداد شامل سهم بانک و سهم مشتري) مي‌باشد به نحوي که صادرات کالا ياانجام خدمات موضوع قرارداد دريافت تسهيلات اعتباري صادراتي براي بانک محرز گردد. چنانچه استفاده کنندگان از تسهيلات اعتباري در بخش صادرات تا سررسيدتسهيلات، مدارک لازم مبني بر صادرات کالايا خدمات موضوع تسهيلات را به بانک ارائه نمي دادند، بانکها موظف بودند نرخ سود اينگونه تسهيلات را بانرخي معادل نرخ بخش صنعت براي واحدهاي توليدي و نرخ بخش خدمات و بازرگاني براي بخش تجاري صادرات (نرخ زمان انعقاد قرارداد) تسويه نمايند

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا