0
0

پاسخ : در نظام بانکداري بدون ربا، بانکها نمي توانند به هيچ يک از سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار رقمي از پيش تعيين شده به عنوان سودپرداخت نمايند. بر اين اساس، سود سپرده ها به طور علي الحساب پرداخت مي شود و تسويه نهايي با سپرده گذار پس از سررسيد سپرده به عمل خواهد آمد. همچنين قبول و استرداد سپرده و پرداخت سود به سپرده گذار تابع قراردادي است که بين بانک و سپرده گذار منعقدهژ مي شود، ضمن آنکه سود حاصل از تخصيص منابع بانک، در پايان هر دوره مالي متناسب با مدت و مبلغ سپرده هاي سرمايه گذاري و سهم منابع بانک، به صورت مشاع محاسبه شده و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و فارغ از محل و نحوه مصرف بين بانک و سپرده گذران تقسيم مي شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا