0
0

پاسخ : نحوه وصول تسهيلات قرض‌الحسنه و کارمزد متعلقه آن تابع ضوابط مقرر در بخشنامه‌هاي شماره 233294 مورخ 6/11/1388 و شماره مب/593 مورخ 27/4/1384 مي‌باشد. وفق بخشنامه‌هاي مذکور، سالهاي دوره باپرداخت تسهيلات قرض الحسنه مي بايست به جاي دوازده ماه، يازده ماه در نظر گرفته شود و کارمزد تسهيلات مذکور نيز به صورت يک قسط مستقل در ابتداي اعطاي تسهيلات و سالروزهاي بعدي نسبت به مانده (مانده واقعي تسهيلات) و مدت محاسبه و وصول مي گردد. بنابراين در بخشنامه هاي ياد شده تبيين شده مفروض است که دوره بازپرداخت تسهيلات ضريبي از دوازده ماه باشد. چنانچه ضرورت ايجاب کند که بانک تسهيلاتي با دروه بازپرداخت ضريب 12+1 ماه به مشتريان اعطا کند، ضمن الزام رعايت مفاد بخشنامه هاي مزبور در نحوه تقسيط و وصول تسهيلات اعطايي قرض الحسنه و کارمزد متعلقه مي تواند در آخرين قسط تسهيلات اعطايي مانده اصل تسهيلات و کارمزد متعلقه را همزمان محاسبه و از مشتري مطالبه نمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا