0
0

پاسخ : بر اساس بدين‌وسيله بند 3 از يکهزار و بيست و چهارمين صورتجلسه مورخ 13/4/1383 شوراي محترم پول و اعتبار”کارمزد قرض‌الحسنه در ابتداي اعطاي قرض‌الحسنه و نيز در سالروزهاي بعدي نسبت به مانده و مدت از گيرنده دريافت گردد“. بديهي است با اجراي مصوبه فوق مفاد بند 1 – الف از بخشنامه فوق‌الاشاره منسوخ مي‌شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا