0
0

پاسخ : براساس بخشنامة شمارة مب/593 مورخ 27/4/1383 اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي، کارمزد قرض‌الحسنه بصورت ساليانه و از تاريخ اعطاء تا تاريخ سالگشت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه محاسبه مي‌شود. ليکن بمنظور تعيين کارمزد سالجاري جهت درج در صورتهاي مالي، سهم کارمزد سالجاري (براساس مدت زمان باقي‌مانده از تاريخ اعطاي تسهيلات تا پايان سال جاري) از کارمزد ساليانه‌ي محاسبه شده ‌کسر و به حساب درآمد منظور مي‌گردد. مابقي کارمزد نيز در حساب واسطه‌اي نگهداري مي‌شود تا درسال آتي به حساب درآمد منظور شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا