0
0

پاسخ : سود (زيان) سال جاري بانک قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي بانک و تصويب توسط آن در سرفصل حساب سود (زيان) قطعي نشده منعکس مي‌گردد. بنابراين قبل از تصويب توسط مجمع عمومي عادي بانک سود (زيان) سال جاري قابل احتساب در مانده حساب سود (زيان) انباشته بانک نمي‌باشد.

تجربه نشان داده است که صرفا” تسهيلات در قبال رهن واحدهاي مسکوني به دليل سکونت افراد در آنها و يا اجاره واحدهاي مذکور واجد ويژگي پرداخت به موقع اقساط هستند و ساير تسهيلات حتي در قبال رهن املاک تجاري از نظر ريسک يکسان هستند.

به موجب ماده 2 دستورالعمل اجرايي اجاره به شرط تمليک، بانک‌ها مي‌توانند منحصرا” بنا به درخواست کتبي و تعهد متقاضي مبني بر انجام اجاره به شرط تمليک و استفاده خود، اموال منقول و غيرمنقول را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليک در اختيار متقاضي قرار دهند، بر همين اساس به لحاظ شکلي اموال در مالکيت بانک مي‌باشد اما به لحاظ محتوايي بانک اموال را به قصد استفاده و يا سرمايه‌گذاري براي خود خريداري نکرده بلکه به موجب سفارش مشتري و به قصد استفاده او خريداري نموده است. ضمن آنکه در اکثر موارد تصاحب و فروش مجدد اموال مذکور مستلزم صرف زمان و هزينه بسيار مي‌باشد. البته استحضار دارند، تسهيلاتي که براي خريد واحدهاي مسکوني در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تمليک و فروش اقساطي اعطا مي‌شود در محاسبه نسبت کفايت سرمايه مشمول ضريب ريسک 50 درصد مي‌باشند. همچنين توجه خواهند داشت که براساس روش حسابداري اجاره به شرط تمليک، سرفصل اموال اجاره به شرط تمليک نشان دهنده اموال خريداري شده قبل از مرحله اعطاي تسهيلات است و به مجرد اعطاي تسهيلات اين سرفصل براي همان مورد بسته مي‌شود.

کميته بال حداقل نسبت کفايت سرمايه را 8 درصد تعيين نموده مشروط به اينکه نسبت سرمايه اصلي به دارايي‌هاي موزون شده به ضرايب ريسک بر حسب درصد حداقل
4 درصد باشد. بنابراين رعايت هر دو شرط مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد که بنا به مصالح شبکه بانکي کشور شرط دوم در آيين‌نامه کفايت سرمايه ذکر نگرديده است.

 

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا