0
0

پاسخ : در يک طبقه‌بندي کلي، تسهيلات بانکي در قالب دو دسته عقود مشارکتي و غيرمشارکتي اعطاء مي‌گردد. در عقود مشارکتي بانک و مشتري با يکديگر شريک مي‌گردند و مقرر مي‌شود که در سود و زيان بر اساس سهم سود مندرج در قرارداد و يا متناسب با سهم‌الشرکه خود سهيم گردند. بنابراين در عقود مشارکتي تعيين نرخ سود در ابتداي قرارداد في‌ذاته فاقد موضوعي بوده و آنچه مدنظر قرار مي‌گيرد، سهم هر يک از طرفين سود و زيان مشارکت مي‌باشد. به بيان ديگر در عقود مشارکتي، بانک بايد بر اساس سهم‌الشرکه خود از پروژه، مدت زمان انجام پروژه و نيز سود مورد انتظار، بازده مورد انتظار را محاسبه و در صورت برآورده شدن حداقل نرخ بازده مورد انتظار، مي‌تواند به موضوع مشارکت ورود نمايد. بديهي است در اين قسم از عقود، بازده قطعي طرح و مالاً سود قطعي بانک بايد پس از اتمام پروژه مورد مشارکت و ارزيابي آن، مشخص شود. لذا در تسهلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي، موضوع استفاده از فرمول محاسبه سود منتفي مي‌باشد. در ارتباط به نحوه محاسبه سود عقود غيرمشارکتي (به استثناي عقد سلف) نظير فروش اقساطي، مرابحه و اجاره به شرط تمليک به موجب مفاد تصميمات متخذه در 1080 جلسه مورخ 26/12/1385 شوراي پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است، اقساط ماهانه و کل سود در قراردادهاي با بازدهي معين، بر اساس فرمول ذيل محاسبه مي‌شود:

A=(pr/12(1+r/12)^N)/((1+r/12)^N – 1)

R= NA – P

پارامترهاي بکاررفته در فرمول:

P: مبلغ اصل تسهيلات

r : نرخ سود سالانه به درصد

N  : تعداد اقساط

A : مبلغ قسط ماهانه

R: کل سود

به هدف اجتناب از اخذ سود مرکب، در فرمول ياد شده فرض بر اين گذارده شده که متناسب با مبلغ در اختيار مشتري، سود اخذ گردد. لذا در پايان هر ماه، بخشي از مبلغ قسط بابت سود تسهيلات اعطايي در ماه مورد محاسبه و مابقي بابت اصل تسهيلات اعطايي منظور مي‌گردد که جزئيات آن در جدول پيوست بخشنامه فوق‌الذکر تبيين و به شبکه بانکي ابلاغ گرديده است. در ارتباط با فرمول محاسبه سود در تسهيلات اعطايي عقود غيرمشارکتي، روش مورد اشاره صرفاً يک روش محاسبه براي اعلام قيمت کالا يا خدمت مي‌»اشد. به بيان ديگر، در عقد فروش اقساطي که طي آن بانک کالايي را خريداري و به صورت نسيه اقساطي واگذار مي‌نمايد، قيمت فروش کالا از اضافه نمودن سود به بهاي تمام شده محاسبه و اعلام مي‌گردد و نهايتاً بانک اعلام مي‌دارد که قيمت واگذاري کالاي مزبور با شرايط مورد توافق چه مبلغ مي‌باشد. بنابراين فرمول مورد اشاره فوق، صرفاً يک روش محاسباتي براي بدست آوردن قيمت فروش به مبلغ معين مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا