0
0

پاسخ : مبناي محاسبه اقساط ماهيانه و سود کل تسهيلات بانکي در قالب عقود با بازدهي معين (عقود مبادله‌اي)، فرمول ارايه شده در بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 بانک مرکزي است. بر اساس مفاد بخشنامه مذکور اصل تسهيلات به عنوان مبنا و مأخذ محاسبه سود قرار مي‌گيرد و هر قسط بايد مشتمل بر دو جزء اصل و سود بوده که بر اساس جدول پيوست بخشنامه مذکور تعيين شده و بنابراين مبلغ هر قسط به دو جزء اصل و سود تسهيم مي‌گردد. به علاوه، مبناي محاسبه سود در تسهيلات مشارکتي، عوايد مترتب به اصل مبلغ تسهيلات پس از انجام و اتمام طرح يا موضوع مشارکت و تعيين ميزان عوايده حاصله و يا ارزش افزوده حاصل از طرح بوده که مطابق با سهم‌الشرکه بانک و مفاد قرارداد منعقده، تعيين‌کننده سود تسهيلات در قالب عقود مشارکتي مي‌باشد. در خصوص وجه التزام (خسارت) تأخير تأديه دين مطابق با ضوابط مندرج در ماده (12) بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 بانک مرکزي، براي قراردادهاي با مبالغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال و بالاتر، از تاريخ سررسيد تسهيلات و نسبت به مانده بدهي مشتري، به صورت پلکاني و برابر با نرخ سود تسهيلات به علاوه درصدهاي مذکور در بندهاي (الف) تا (ث) در دامنه 6 درصد الي 14 درصد بوده است. در قراردادهاي کمتر از مبلغ مذکور، مطابق با ماده (13) بخشنامه مذکور نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين معادل 6 درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي بوده است. شايان ذکر است، در خصوص تمامي قراردادهاي تسهيلات فروش اقساطي به موجب بخشنامه شماره 120285/93 مورخ 2/5/1393 موضوع ابلاغ فرم‌هاي قراردادهاي تسهيلات فروش اقساطي طبق قرارداد و در خصوص تسهيلات قرض‌الحسنه نيز مطابق با مفاد بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 26/4/1369؛ 12 درصد بوده است. از مهرماه 1394 مطابق با ماده (17) بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 موضوع اصلاح آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري، نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد نسبت به مانده بدهي، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي، به علاوه 6 درصد مي‌باشد. همچنين دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين منوط به درج قرارداد تسهيلات اعطايي توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا