0
0

پاسخ: فرمول‌هاي فعلي مورد عمل بانک‌هاي دولتي جهت محاسبه سود و اقساط در عقود فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک (با بازپرداخت ماهانه) به ترتيب به شرح ذيل مي‌باشند:

R=P/2*r/100*(N+1)/12 = کل سود متعلقه طي دوران قرارداد

 A=(P+R)/N= مبلغ قسط ماهيانه

که پارامترهاي به کار رفته در دو فرمول فوق داراي مفاهيم ذيل مي‌باشند:

P : مبلغ تسهيلات اعطايي

r : نرخ سود سالانه

N : مدت زمان بازپرداخت تسهيلات به ماه

هم‌چنين روش بانک‌ها جهت محاسبه سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي در چارچوب قراردادهاي مشارکتي (مانند مشارکت مدني) ـ که بازپرداخت تسهيلات در پايان دوره قرارداد انجام مي‌شود ـ به ترتيب ذيل مي‌باشد:

R’=P*r/100*M/365 = کل سود مورد انتظار طي دوران قرارداد

لازم به توضيح است که پارامترهاي P و r داراي همان تعاريف مذکور در فوق مي‌باشند و N مدت زمان قرارداد مشارکت به روز است. ضمنا” خاطرنشان مي‌سازد در صورتي که سال کبيسه باشد عدد 365 فرمول فوق بايد به 366 تغيير يابد.

در عين حال در رابطه با قراردادهاي مشارکتي اين نکته شايان ذکر است که مبلغ  محاسبه شده از فرمول فوق، ميزان سود برآوردي بانک جهت ورود به موضوع مورد مشارکت مي‌باشد. سود قطعي بانک تنها در پايان قرارداد و بر اساس عملکرد و سود واقعي تحقق يافته (با توجه به هزينه‌ انجام شده و ميزان سرمايه‌گذاري) قابل محاسبه مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا