0
0

پاسخ : بر اساس بند 28 قانون بودجه سال 1390 که طي بخشنامه شماره 95425/90 مورخ 28/4/1390 دستورالعمل اجرايي تقسيط بدهي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي که طي بخشنامه شماره 92129/91 مورخ 12/4/1391 و اصلاحات بعدي آن طي بخشنامه شماره 190211/91 مورخ 20/7/1391 که توسط اداره اعتبارات بانک مرکزي به شبکه بانکي ابلاغ شده انجام مي‌پذيرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا