0
0

پاسخ : در صورتي که درخواست انسداد حساب منطبق با موارد مندرج در ماده 9 آئين‌نامه اجرايي قانون تشکيل حساب پس‌انداز کارکنان دولت باشد، نرخ سود قابل اعمال،‌ نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 5 ساله خواهد بود. ليکن از آنجا که اين حسابها از نظر ماهيت مشابه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت مي‌باشند لذا نحوه محاسبه سود در تاريخ انسداد حساب براساس موارد مندرج در بند الف بخشنامه مب/ 674 مورخ 5/6/1381،‌ صادره از سوي اين اداره،‌ صورت خواهد پذيرفت. در ارتباط با کسورات قابل اعمال هنگام پرداخت سود در زمان انسداد حساب نيز‌ لازم است شيوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران کوتاه مدت در زمان انسداد حساب، ملاک عمل قرار گيرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا