0
0

پاسخ : کارمزد قرض‌الحسنه‌هاي اعطايي با فرض پرداخت شدن اقساط توسط مشتري و بر اساس دستورالعمل مندرج در بخشنامه شماره مب/593 مورخ 27/4/1383 قابل محاسبه و دريافت مي باشد. بر اين اساس کارمزد مشتريان در شرايط ثابت بودن نرخ، مبلغ و مدت زمان تقسيط يکسان بوده و پرداخت يا عدم پرداخت اقساط توسط مشتري تاثيري بر مبلغ کارمزد دريافتي بانک نخواهد داشت. کارمزد قرض الحسنه به صورت ساليانه و از تاريخ اعطا تا تاريخ سالگشت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه محاسبه مي شود. به منظور تعيين کارمزد سالجاري جهت درج در صورتهاي مالي، سهم کارمزد سالجاري (بر اساس مدت زمان باقيمانده از تاريخ اعطاي تسهليات تا پايان سال جاري) از کارمزد ساليانه‌ي محاسبه شده کسر و به حساب درآمد منظور مي‌گردد. مابقي کارمزد نيز در حساب واسطه‌اي نگهداري مي‌شود تا در سال آتي به حساب درآمد منظور شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا