0
0

پاسخ : مي‌نمايد روش ثبت و تسعير اقلام ارزي بالاي خط قبلاً طي بخشنامه شماره مب/1844 مورخ 29/10/1382 به آن بانک/ موسسه اعلام گرديده است. شايان ذکر است تعهدات زيرخط ترازنامه از مصاديق اقلام پولي است و درصورت تائيد به ترتيب اشاره شده در بخشنامه فوق‌الذکر تسعير مي‌گردند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا