0
0

پاسخ : بر اساس بخشنامه شماره مب/2033 مورخ 10/12/1382 « نرخ سود تسهيلات اعطايي بانکها در بخش مسکن براي بيش از يک واحد براي هر مالک،‌ نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني و براي يک واحد – هر مالک و شرکتهاي تعاوني مسکن، نرخ سود بخش مسکن تعيين مي‌گردد.»

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا