0
0

پاسخ : طبق طبقه‌بندي بين‌المللي فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC)، الکل‌هاي غير حلقوي، فنول‌ها و الکل‌هاي فنولي، متانول و الکل‌هاي داراي کربن بيشتر، در طبقه 2411 (ساخت مواد شيميايي به جز انواع کود يا ترکيبات ازت) و توليد الکل اتيليک در طبقه 1551 (تقطير، تصفيه کردن و آميختن انواع عرق‌ها، توليد الکل اتيليک از مواد تخميرشده) و کلا” در بخش صنعت طبقه‌بندي مي‌گردند. بديهي است تعيين اين امر که فعاليت‌هاي مزبور در زمره کدام طبقه از صنايع دارويي يا بهداشتي يا غذايي قرار دارد در حوزه تخصص و وظايف اين بانک قرار ندارد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا