0
0

پاسخ : بخشنامة شمارة مب/2033 مورخ 10/12/1382 مديريت مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي صرفا” ناظر بر نرخ سود تسهيلات اعطايي به انبوه‌سازان مسکن و بساز و بفروشها مي‌باشد، اما همانگونه که در نامة شمارة مب/750 نيز منعکس گرديده دولت به عنوان انبوه‌ساز مسکن تلقي نمي‌گردد. با ملحوظ نظر قرار دادن اين موضوع آن بانک مي‌تواند نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل تبصره 3 را به رويه قبلي و باتوجه به مفاد بخشنامه شمارة 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري درخصوص طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي،‌ تعيين نمايد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا