0
0

پاسخ : به موجب ماده (12) دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي تعاوني اعتبار مصوب مورخ 3/6/1386 شوراي پول و اعتبار که اشعار مي‌دارد: نرخ سود تسهيلات و کارمزد شرکت‌هاي تعاوني اعتبار در چارچوب مصوبات قانوني توسط هيأت مديره تعيين خواهد شد و به استناد ماده 5 بسته سياستي – نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389 مصوب فروردين ماه 1389 شوراي پول و اعتبار، ميزان سود تسهيلات اعطايي در سال 1389 عبارت است از: ماده (5)- نرخ سود عقود مبادله‌اي تا سررسيد کمتر از 2 سال، معادل 12 درصد و براي بيشتر از 2 سال، معادل 14 درصد تعيين مي‌شود. نرخ سود علي‌الحساب عقود مشارکتي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعيين مي‌گردد. ضمناً نرخ سود فروش اقساطي تسهيلات در بخش مسکن معادل 12 درصد خواهد بود. با اين وصف مقررات فوق ناظر بر شرکت‌هاي تعاوني اعتبار گروههاي شغلي (کارگري، کارمندي و صنفي) است؛ از اين رو شرکت‌هاي تعاوني اعتبار موسوم به آزاد که نسبت به اخذ سپرده از عموم و اعطاي تسهيلات به عموم اقدام مي‌کنند از نظر اين بانک موجوديت قانوني نداشته، فعاليت‌هاي اعتباري آن مورد تأييد بانک مرکزي نيست و ادامه فعاليت آنها در قالب شرکت‌هاي تعاوني اعتبار مقبول و مقدور نمي‌باشد؛ بالطبع اطلاق مقررات فوق‌الذکر در خصوص اين نوع از شرکت‌ها نيز موضوعيت ندارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا