0
0

پاسخ : بر اساس ماده 4 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) موضوع تصويب‌نامه شماره 88620 هيأت وزيران، ضوابط حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بانک‌ها بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد. بر همين اساس در ماده 9 سياست‌هاي پولي و اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب 1134 مين جلسه مورخ 20/10/1390 شوراي پول و اعتبار، نرخ‌هاي سود تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي با توجه به سررسيد آنها، تعيين شده است. ضمن آنکه در ماده مزبور حداقل و حداکثر نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي نيز در قرارداد منعقده في‌مابين موسسه اعتباري و مشتري قابل درج مي‌باشد نيز تعيين گرديده است. از اين رو مؤسسات اعتباري مجاز به مشارکت در طرح‌هايي که نرخ سود مورد انتظار برآوردي آنها، کمتر از حداقل تعيين شده در ماده فوق‌الذکر و يا بيشتر از حداکثر تعيين شده در ماده فوق‌الاشاره است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا