0
0

پاسخ : چنانچه تسهلات تکليفي (اعم از مسکن روستايي، جانبازان و ايثارگران و خانواده معظم شهداء) در قالب عقود مبادله‌اي پرداخت گردد؛ نرخ سود سهم در تعهد دولت از مابه‌التفاوت نرخ سود عقود مبادله‌اي (حداکثر 22 درصد به موجب ماده 2 سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور) با نرخ سود سهم متقاضي (به ميزان تعيين شده در مصوبات قانوني ذي‌ربط)، قابل محاسبه مي‌باشد. نحوه محاسبه مبلغ يارانه سود اين قبيل تسهيلات نيز مطابق بخشنامه شماره 114699/93 مورخ 29/4/1393 اين بانک مي‌باشد. اما در صورتي که تسهيلات مذکور در قالب عقود مشارکتي پرداخت شود؛ در بخشنامه شماره 114699/93 مورخ 29/4/1393 نيز قيد گرديده اشت؛ امکان تعيين نرخ سود در تعهد دولت تا زمان خاتمه قرارداد، ميسر نبوده و از پروژه‌اي به پروژه ديگر، بسته به بازده طرح متفاوت مي‌باشد. در واقع نرخ سود در تعهد دولت (نرخ يارانه سود) در عقود مشارکتي از مابه التفاوت نرخ بازده سالانه بانک از مشارکت در پروژه و نرخ سود سهم متقاضي حاصل مي‌گردد. نحوه محاسبه يارانه سود تسهيلات مشارکتي نيز در بخشنامه ياد شده عنوان گرديده است. همچنين حداقل سود مورد انتظار تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار براي تسهلات مشارکتي (21 درصد به موجب ماده 2 سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور)، صرفاً مبنايي جهت اخذ تصميم در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش مشارکت بانک در طرح پيشنهادي متقاضي محسوب گرديده و در تعيين نرخ سود در تعهد دولت و محاسبه مبلغ يارانه سود، کاربردي ندارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا