0
0

پاسخ : به استناد ماده 2 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390 مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 25/12/1389، نرخ سود سپرده‌ها را در سال 1390 به قرار ذيل است:

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 3 ماه تا کمتر از 6 ماه                                    6 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 6 ماه تا کمتر از 9 ماه                                     8 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 9 ماه تا کمتر از يکسال                                  10 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يکساله                                                         12.5 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله                                                        13 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله                                                      14 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 4 ساله                                                         14.5 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 5 ساله                                                         15 درصد

  • میهمان پرسیده شده 51 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا