0
0

پاسخ : باتوجه به بخشنامة شمارة 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري درخصوص طبقه‌بندي فعاليتهاي اقتصادي مراتب ذيل را به اطلاع مي‌رساند:

  • فعاليت مربوط به تهيه ماشين‌آلات کشاورزي همراه با راننده و خدمه براي فعاليتهايي در جهت کاشت يک محصول، تسريع رشد و حفاظت آن در مقابل امراض و حشرات براساس دستمزد يا قرارداد در بخش کشاورزي (که 014 بخشنامه فوق‌الاشاره) طبقه‌بندي و مشمول نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در اين بخش مي‌گردد.
  • فعاليت مربوط به کرايه ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به کشاورزي بدون اپراتور در بخش خدمات (کد 712 بخشنامه فوق‌الذکر) طبقه بندي و مشمول نرخ سود همين بخش مي‌گردد.
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا