0
0

پاسخ : به استناد ماده (231) قانون امور حسبي مورخ تيرماه 1319«ديون مؤجل متوفي بعد از فوت، حال مي‌گردد.». ديون مشتري متوفي از بابت تسهيلات دريافتي اعم از جاري و غيرجاري به دين حال تبديل شده و وارث وي قبل از تصرف در ترکه، ملزم به بازپرداخت ديون وي به بانک مي‌باشند. زيرا طبق ماده (868) قانون مدني: مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي‌گردد مگر پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است. لذا پس از فوت مشتري اساساً بحث نرخ سود تسهيلات منتفي مي‌باشد و از لحظه فوت مشتري، وارث وي در صورت عدم ايفاي تعهدات مورث خود، مشمول جريمه تأخير تأديه دين خواهند بود. همچنين در صورت تسويه ديون توسط وارث متوفي، آنان نيز مشمول بهره‌مندي از پاداش مترتب بر تسويه قبل از سررسيد خواهند بود و اين امر صرفاً در عقود غيرمشارکتي ممکن است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا