0
0

پاسخ : مطابق با آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري ريالي و ارزي موضوع تصويب‌نامه 153965/ت41498/هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران، نرخ وجه التزام تأخير تأديه براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي براي سالهاي مورد استعلام به شرح ذيل مقرر گرديده است.

الف- قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته قرار بگيرد (کمتر از دو ماه)، معادل شش درصد (6%) نسبت به مانده بدهي ازتاريخ سررسيد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي موردنظر؛

ب ـ پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بيش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (8%) نسبت به مانده بدهي ازتاريخ سررسيد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي موردنظر ؛

پ ـ پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بيش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (10%) نسبت به مانده بدهي ازتاريخ سررسيد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي موردنظر ؛

ت ـ در صورتي که مطالبات بيش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقي‌مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نيافته باشد (بيش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (12%) نسبت به مانده بدهي ازتاريخ سررسيد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي موردنظر ؛

ث ـ در صورتي که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال يابد معادل چهارده درصد (14%) نسبت به مانده بدهي ازتاريخ سررسيد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي موردنظر.

همچنين براي قراردادهاي کمتر از پانصد ميليون ريال، وجه التزام تأخير تأديه کليه تسهيلات ريالي و ارزي براي تمامي موارد فوق‌الذکر، معادل شش درصد نسبت به مانده بدهي ازتاريخ سررسيد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي موردنظر تعيين شده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا