0
0

پاسخ : ماهیت سپرده های قرض الحسنه ویژه مشابه وجوه اداره شده می باشد. مطابق مقررات جاری در سال 1394, وجوه اداره شده وجوهی است که طبق توافق یا قانون برای مصارف مشخصی در اختیار بانک گذارده شده است و بانک به نیابت از واگذارنده و یا بدون نظارت او، این وجوه را به مصارف تعیین شده می رساند. همچنین وفق ماده (1) ” شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه”, موضوع بخشنامه شماره 252693/91 مورخ 23/9/1391، حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می شود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فیمابین تودیع کننده و بانک، معین می شود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام المنفعه اعطاء می نماید. لذا نظر به اینکه وجوه پرداختی از محل سپرده قرض الحسنه ویژه در زمره مصادیق تسهیلات اعطایی موسسه اعتباری محسوب نمی گردد و بانک صرفاً نقش عاملیت را ایفا می نماید، لذا الزامات و عمومات ناظر بر تسهیلات اعطایی از منابع بانکی نظیر؛ حکم مندرج در بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 26/4/1369 – دایر بر الزام اعمال نرخ 12 درصد وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای وام های قرض الحسنه- در خصوص وجوه مذکور موضوعیت ندارد. همچنین تصمیم گیری پیرامون ضوابط و شرایط ناظر بر تسهیلات از محل قرض الحسنه ویژه از جمله اخذ و یا عدم اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ های مورد اعمال تابع قراردادهای منعقده اعطای تسهیلات از محل وجوه سپرده های قرض الحسنه ویژه می باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا