0
0

پاسخ : وجه التزام موارد فوق همانند وجه التزام تأخير تأديه دين مربوط به ساير مطالبات مؤسسه اعتباري، بر اساس مفاد ماده (12) تصويب‌نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران با عنوان آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الاوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 و با رعايت برنامه زمانبندي تعيين‌شده در بندهاي (الف تا ث) ماده مزبور محاسبه مي‌گردد. ليکن طبقه‌بندي مطالبات مذکور بايد همچنان بر اساس بند (6-2) دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري به شماره بخشنامه مب/2823 مورخ 5/12/1385 مبني بر انتقال يکباره آنها از طبقه جاري به مشکوک‌الاوصول صورت پذيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا