0
0

پاسخ : وجه التزام تاخير تاديه دين مربوط به ساير مطالبات موسسه اعتباري، بر اساس مفاد ماده 12 تصويب نامه شماره 15365/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران با عنوان آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 و با رعايت برنامه زمانبندي تعين شده در بندهاي  (الف) تا (ث) ماده مزبور محاسبه مي گردد. ليکن طبقه بندي مطالبات مذکور بايد همچنان بر اساس بند (6-2) دستورالعمل طبقه بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري پيوست بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385 مبني بر انتقال يکباره آنها از طبقه جاري به طبقه مشکوک الوصول صورت پذيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا