0
0

پاسخ : در صورتي که در دستور مقام قضايي صرفاً بر عدم دسترسي صاحب حساب به حسابهاي خود براي برداشت از حساب، انتقال وجه حساب و يا توثيق آن بابت دين و نظاير آنها تصريح شده و انجام عمليات بانکي توسط بانک با وجوه موجود در حساب‌هاي مزبور و از جمله اعطاي تسهيلات از محل حسابهاي ياد شده منع نگرديده باشد، با لحاظ شرايط مربوطه، به حسابهاي مدت دار توقيف شده نيز سود تعلق مي گيرد. ليکن در صورتي که علاوه بر صاحب حساب، بانک نيز از انجام عمليات بانکي يا وجوه موجود در حساب منع شده باشد، به حسابهاي مزبور سودي تعلق نمي گيرد. بديهي است تشخيص نظر مرجع قضايي در فرض ابهام، توسط بانک و از رهگذر بررسي کيفيت دستور و قوانين و مقررات مربوطه صورت مي گيرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا