0
0

پاسخ : با توجه به بند 4 از ماده 18 دستورالعمل حساب جاري، با تحقق هر يک از شيوه هاي رفع سوء اثر موضوع ماده 18 دستوالعمل فوق‌الذکر، بايد از سابقه چک برگشتي مربوط رفع سوء اثر شود و پس از آن اتخاذ شيوه هاي ديگر بدين منظور بلاموضوع خواهد بود. لذا، شخص داراي سابقه چک برگشتي که براي رفع سوء اثر از سابقه مزبور، يکي از شيوه هاي موضوع ماده 18 دستورالعمل حساب جاري از جمله بند 4 ماده مذکور را اتخاذ نموده، مي تواند در صورت فراهم آمدن شرايط براي استفاده از ساير شيوه ها و تسريع در رفع سوئ‌اثر از سابقه چک برگشتي، از طريق شيوه مورد نظر اقدام و بکارگيري شيوه اتخاذ شده پيشين را متوقف نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا