0
0

پاسخ : شوراي پول و اعتبار در نهصد و هشتاد و يکمين جلسه مورخ 15/4/1381 مقرر نمود: الف) سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بر مبناي کمترين مانده در هر روز (با رعايت شرط حداقل مانده براي دريافت سود) محاسبه و در پايان هر ماه قابل پرداخت باشد. چنانچه دارنده حسابي نسبت به انسداد آن اقدام نمايد در اين صورت در تاريخ انسداد حساب، سود قابل محاسبه و پرداخت باشد. ب) در مورد سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت، چنانچه دارنده حسابي قبل از انقضاي قرارداد، نسبت به انسداد آن اقدام نمايد، سود متعلقه بر مبناي تعداد کل روزهاي سپرده گذاري محاسبه و پرداخت گردد. ج) شرط تعيين شده در ماده 8 دستورالعمل اجرايي قبول سپرده در مورد حداقل مدت لازم براي اينکه سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت مشمول دريافت سود گردد بار اول 30 روز در نظر گرفته شود. (بخشنامه شماره مب/674 مورخ 5/6/1381). بر اين اساس چنانچه فردي اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري اعم از کوتاه مدت يا بلندمدت نموده و ظرف مدت 30 روز نسبت به انسداد حساب خود اقدام ننمايد، سود وي به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت مي گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا