0
0

پاسخ : به موجب بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1384 و کتاب طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي ISIC « پرواربندي ماکيان و اداره هچري‌هاي انواع ماکيان در بخش‌هاي کشاورزي و طي کد 012 طبقه بندي مي‌گردد همچنين نگهداري ، تيمار و به‌گزيني حيوانات، فعاليتهاي مرتبط با افزايش زاد و ولد، رشد و بازده حيوانات و تحصيل توليدات حيواني ، فعاليت‌هايي مانند تلقيح مصنوعي، اخته‌کردن ماکيان، تميز کردن قفسها، جمع‌آوري کود و غيره نيز در بخش کشاورزي تحت کد 014 طبقه بندي مي‌شوند. درخصوص واردات نهاده‌هاي طيور طبق تصويب نامه شماره 13158/ت28527 هـ هيات وزيران مقرر گرديد: « تبصره 2- نرخ سود و کارمزد تسهيلات سرمايه‌در گردش براي واحدهاي تشکلهاي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي توليدي( متناسب با فعاليت براساس طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي ISIC ) که فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده مي‌کنند نرخ بخش کشاورزي و براي واحدهاي توليد نهاده جهت مصرف واحدهاي توليدي مذکور در اين ماده نرخ بخش صنعت و براي ساير واردکنندگان نرخ بخش خدمات اعمال مي‌گردد.) همچنين بر اساس کتاب طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي ISIC ساخت غذاهاي آماده به طور عمده براي حيوانات اهلي تحت پرورش نيز در بخش صنعت طي کد 153 طبقه بندي مي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا