0
0

پاسخ : سياستهاي پولي و اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور منجمله نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي به صورت سالانه به شبکه بانکي کشور جهت اجرا ابلاغ مي گردد. بر همين اساس و به موجب بسته سياستي نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1391 دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي براي پذيرش يا رد طرح هاي پيشنهادي براي قراردادهايي که در سال 1391 منعقد مي گردند بين 18 تا 21 درصد تعيين گرديده است، ليکن نرخ سود قطعي عقود مشارکتي پس از اتمام پروژه تعيين مي گردد. همچنين به موجب بخشنامه شماره نب/94518 مورخ 9/11/1387 چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدني خاتمه يافته و موضوع مشارکت به انجام نرسيده باشد و آن بانک به درخواست مشتري با تمديد آن موافقت نمايد، نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اوليه مشارکت مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا