0
0

پاسخ : وفق ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا و ضوابط اجرايي آن، اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تامين کافي بري حفظ منافع بانک و سپرده گذاران و حسن اجراي قراردادهاي مربوطه مي باشد. بر اين اساس راهبرد بانک مرکزي در خصوص وثايق مداخله حداقلي است. همچنين وفق ضوابط موضوع بخشنامه ابلاغي مورخ 11/10/1389 بانکها بابت تسويه بدهي مشتريان مجاز به هيچ گونه برداشتي از محل واريز يارانه ها نمي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا