0
0

پاسخ:

1- تقدم تاريخ

2- سفيد امضاء بودن

3- هرگاه در متن چك وصول وجه منوط به تحقق شرطی شده باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا