0
0

پاسخ : مطابق با تبصره 2 از بند ب ماده 1 بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382 مبالغ نقدي پرداخت شده اشخاص بعنوان پيش‌پرداخت اعتبارات اسنادي، از ميزان تعهدات کسر مي‌گردد و خالص تعهدات و تسهيلات پس از اعمال ضرائب مربوطه (مندرج در تبصره 2 از بند ب ماده 1 همان بخشنامه) در سقفهاي اعتباري مشتري منظور مي‌گردد. لذا شرکت طراحي و مهندسي ماشين‌افزار ايران خودرو تام مي‌تواند با پرداخت مبالغ نقدي بيشتر، اعتبارات گشايش يافته خود را به انجام رسانده و مشکلات مربوط به اجراي طرح يا طرحهاي توليدي خود را مرتفع نمايد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا