0
0

پاسخ : افتتاح حساب مشترک در حال حاضر يعني سال 1387 صرفاً در خصوص حسابهاي جاري پيش بيني شده است که مقررات ناظر بر آن در بند (ج) بخشنامه شماره نب/5234 مورخ 21/10/1361 تحت عنوان شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي و حقوقي قابل دسترسي است. در رابطه با حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بلندمدت؛ انتقال اين نوع سپرده ها به موجب بخشنامه شماره مب/192 مورخ 28/2/1381 بانک مرکزي صرفاً به پدر مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار امکان پذير است

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا