0
0

پاسخ : براساس مفاد بخشنامه شماره مب/593 مورخ 27/4/1383 اين بانک؛ «کارمزد قرض‌الحسنه در ابتداي اعطاي قرض‌الحسنه و نيز در سالروزهاي بعدي نسبت به مانده و مدت از گيرنده دريافت مي‌گردد» و بر مبناي اصول حسابداري تعهدي قسمت مربوط به سالجاري تحقق يافته فرض مي‌شود و به حساب درآمد بانک منظور مي‌گردد. باتوجه به مفاد بخشنامه فوق‌الذکر موضوع ثبت کارمزد سالهاي آينده قرض‌الحسنه و همچنين اعطاي تخفيف به مشتريان براي تسويه قبل از سررسيد منتفي است. اضافه مي‌نمايد وفق مفاد بخشنامه‌هاي قبلي صادره توسط اين بانک راجع به حسابداري قرض‌الحسنه اعطايي، حساب کارمزد سالهاي آينده پيش‌بيني نشده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا