0
0

پاسخ : در رابطه با تسهيلات امهالي به موجب مصوبات هيأت دولت؛ وفق ماده (3) «دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري»، مؤسسه اعتباري موظف است تسهيلات امهالي به موجب مصوبات هيأت دولت را در طبقه معوق طبقه‌بندي نموده و پس از بهبود شرايط اعتباري و ايفاي تعهدات در زمان مقرر و احراز شرايط هر يک از طبقات بالاتر، به آن طبقات منتقل نمايد. لذا امکان طبقه‌بندي مطالبات امهالي در زمان امهال در طبقه‌هاي جاري و سررسيد گذشته وجود ندارد. از سوي ديگر آنکه، «آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري» مصوب يکهزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 10/6/1394 شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 نيز در ماده (15) مقرر مي‌دارد؛ مؤسسه اعتباري مجاز به تغيير طبقه تسهيلات امهالي به طبقه جاري، مادامي که حداقل 20 درصد از کل مبلغ بدهي (اصل و سود) وصول نگرديده است، نمي‌باشد». لذا در وهله نخست موسسه اعتباري مي‌تواند نسبت به انتقال مطالبات امهالي به موجب مصوبات هيأت دولت به طبقه معوق اقدام نموده و در صورت احراز شرايط، مجاز به تغيير طبقه آن‌ها در طبقات غيرجاري (انتقال از طبقه معوق به طبقه سررسيد گذشته) مي‌باشد. همچنين در صورتي که حداقل 20 درصد از کل مبلغ قرارداد امهالي (اصل و سود) از تسهيلات‌گيرنده وصول گرديد (مفاد ماده (15) آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري) مؤسسه اعتباري مي‌تواند نسبت به انتقال مطالبات مذکور به طبقه جاري اقدام نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا