پاسخ داده شده
1
1

پاسخ:

با توجه به ماده 29 دستورالعمل حساب جاري به شرح زير که حاکي از ممنوعيت ارايه برخي خدمات بانکي به مشتري (اعم از حقيقي و حقوقي) داراي سابقه چک برگشتي مي‌باشد و اينکه هيچ گونه اشاره‌اي در خصوص ممنوعيت ارايه خدمات بانکي براي شخص حقوقي که مديرعامل يا صاحبان امضاي مجاز آن سابقه چک شخصي برگشتي دارند وجود ندارد، لذا وجود سابقه چک برگشتي صاحبان امضاي مجاز و اعضاي هيأت مديره شخص حقوقي، عليرغم اينکه مانع افتتاح حساب جاري جديد براي شخص حقوقي مذکور مي‌باشد، ليکن تأثيري در تحويل دسته چک به خود شخص حقوقي ياد شده ندارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا