ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
44 مشاهده
پاسخ: • انقضاء سررسيد ضمانت نامه و عدم درخواست تمديد آن توسط ذينفع • ارائه لاشه ضمانت نامه به ان...
0 امتیاز
46 مشاهده
پاسخ ١-واقع شدن خاتمه اعتبار ضمانت نامه اعم از وقوع رويداد/تاريخ سررسيد،هركدام كه زودتر اتفاق اف...
نمایش 5 نتیجه