ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
245 مشاهده
0 امتیاز
186 مشاهده
پاسخ : فعاليتهاي اتحاديه اصناف ماهيت خدماتي دارد و اين موضوع که مجوزهاي صادره توسط اتحاديه مشمول ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 3 نتیجه