ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
222 مشاهده
پاسخ : بر اساس بند 28 قانون بودجه سال 1390 که طي بخشنامه شماره 95425/90 مورخ 28/4/1390 دستورالعمل...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
175 مشاهده
پاسخ : منظور از حذف جرايم، حذف جريمه متعلقه پس از تاريخ سررسيد محاسبه شده بر مبناي نرخ سود بخش مو...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
198 مشاهده
پاسخ : اگرچه موضوع مزبور در متن دستورالعمل تصريح نگرديده است، ليکن استعلام بدهي غير‌جاري اشخاص به...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 5 نتیجه