ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
173 مشاهده
پاسخ : حکم بند  (28-13) دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 59912 مورخ 8/3/1391 در خصوص درج ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
297 مشاهده
پاسخ : طبق بند (ب) ماده 1 آيين نامه ايجاد يا تعطيل واحدهاي بانکي در داخل کشور موضوع بند (و) ماده ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
136 مشاهده
0 امتیاز
314 مشاهده
0 امتیاز
141 مشاهده
پاسخ: بله. در صورتیکه دستور عدم پرداخت چکهای بانک تجارت (چک برگشتی) صادر شود مبلغ 37,000ریال توسط...
نمایش 1 - 10 از 38 نتیجه