ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
356 مشاهده
پاسخ : چکهايي که قبل از تاريخ تصويب ضوابط جديد ناظر بر حساب جاري صادر گرديده اند و داراي سوء اثر ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
189 مشاهده
پاسخ : بر اساس تبصره نخست ماده (477) قانون آيين دادرسي کيفري که آراء قطعي مراجع قضايي (اعم از حقو...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
171 مشاهده
پاسخ : الف) ارائه لاشه چک برگشتي به بانک ب) پاس شدن چک از حساب به همان مبلغ برگشتي ظرف مدت 10 روز...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 3 نتیجه