ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
124 مشاهده
پاسخ:  طبق تبصره 2 ماده 5 مكرر”در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از ...
0 امتیاز
97 مشاهده
پاسخ: به ميزان كسري مبلغ چك، موجودي كليه حساب هاي هر يك از صاحبان حساب و امضاكنندگان مسدود مي گردد.
0 امتیاز
352 مشاهده
نمایش 1 - 10 از 24 نتیجه